Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Voorwaarden CVWarehouse

Algemene Voorwaarden CVWarehouse

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) regelen de verhouding tussen CVWarehouse (“CVW”) en haar Klant met betrekking tot de diensten (de “Diensten”), het gebruik van en de toegang tot de Diensten, mondeling of schriftelijk overeengekomen via een bestelformulier, offerte, factuur, correspondentie of overeenkomst. Door deze Diensten te bestellen, verklaart de Klant dat zijn eigen algemene voorwaarden niet van toepassing zullen zijn op de Diensten en dat hij verbonden zal zijn door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 2: APPLICATION TRACKING SYSTEM (“Kandidaatopvolginssysteem”)

Voor de overeengekomen contractduur, mits tijdige betaling van de van toepassing zijnde vergoedingen, staat CVW de Klant het gelimiteerde, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht toe om het Application Tracking System te gebruiken ter ondersteuning van hun rekruteringsnoden voor het aantal gebruikers waarvoor is betaald.

ARTIKEL 3: ANDERE DIENSTEN

Andere Diensten kunnen bestaan uit naar voorkeur aanpassen van “Look & Feel” (=”uitzicht en navigatie van de jobsectie van de Klantenwebsite”) en professionele diensten in geval van toekomstige ondersteuning” en om het even welke andere Diensten overeengekomen tussen CVW en de Klant. Deze andere Diensten zullen verricht worden door CVW op basis van een inspanningsverbintenis op een professionele manier, in overeenstemming met de heersende marktpraktijken. De voorziening van Diensten en andere te leveren prestaties verstrekt aan de Klant zullen geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de Klant, tenzij binnen de tien werkdagen schriftelijk bericht wordt gelaten aan CVW door de Klant.

ARTIKEL 4: LOGIN EN WACHTWOORD

Logins en wachtwoorden worden op vertrouwelijke basis door CVW aan de Klant verschaft, uitsluitend ten behoeve van de personen geïdentificeerd door de Klant als “gebruikers”, waarbij begrepen dient te worden dat een gebruiker steeds een natuurlijk persoon is, uitsluitend werkzaam voor de Klant, met uitsluiting van generische logins die kunnen gedeeld worden tussen individuen. De Klant dient deze vertrouwelijkheid ten allen tijde te waarborgen. De Klant verbindt zich ertoe CVW onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet-geautoriseerd gebruik van zijn logins of wachtwoorden en zal CVW vrijwaren voor verliezen veroorzaakt door dergelijk ongeoorloofd gebruik. Tot dan zal het gebruik van de Diensten via identificatie- en authenticatiegegevens de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de Klant, ongeacht of dergelijk gebruik uitging van geautoriseerde gebruikers of anderen.

ARTIKEL 5: ONDERHOUD

Als de omstandigheden erom vragen, mag CVW onderhoudswerken inplannen gedurende de welke de diensten niet beschikbaar zijn. Zulke onderhoudswerken worden bij voorkeur uitgevoerd buiten kantooruren. Klanten worden voor zover mogelijk van deze onderhoudswerkzaamheden op de hoogte gebracht per e-mail en in het openingsscherm van de applicatie.

ARTIKEL 6: GARANTIES VOOR KLANTEN

De Klant verklaart en garandeert dat alle inhoud of ander materiaal dat door zijn gebruikers in het CVW platform wordt ingebracht (samen, “Klant Materiaal” genoemd) geen enkel recht van een derde partij schaadt, met inbegrip van diens rechten op privacy en intellectuele eigendom. De Klant is en blijft als enige verantwoordelijk voor alle Klant Materiaal die aan of via CVW wordt zichtbaar gemaakt of doorgegeven, en wordt geacht de enige “verwerkingsverantwoordelijke” (“controller”) te zijn van dergelijk Klant Materiaal in de licht van de doeleinden van de privacyregelgeving. De Klant verbindt zich ertoe CVW schadeloos te stellen en te vrijwaren voor vorderingen die tegen deze laatste ingesteld worden in deze context.

De Klant verklaart en garandeert dat hij de CVW Diensten niet zal aanwenden voor doeleinden die onwettig, immoreel of tegen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn en de Klant verklaart en garandeert te handelen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (2016/679) betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Indien een van de Diensten technisch is geïntegreerd in de website van de Klant, zal de Klant de bezoeker van hun website op de website zelf informeren dat de Diensten van CVW worden gebruikt en dat persoonsgegevens zullen gedeeld worden met CVW. De Klant zal ervoor zorgen dat steeds toestemming gevraagd en verkregen werd van kandidaten in het geval hun persoonsgegevens verwerkt worden via het CVW platform. Het is expliciet verboden voor de Klant om volgende persoonsgegevens toe te voegen in de vrije tekstvelden: religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel leven en seksuele voorkeur, informatie over lidmaatschap van een vakvereniging, raciale of etnische origine, politieke overtuigingen, genetische of biometrische data.

ARTIKEL 7: GARANTIES CVW

CVW garandeert dat het zich alle redelijke inspanningen zal getroosten om de Diensten te leveren op een vakkundige manier, in overeenstemming met de heersende marktstandaarden. CVW garandeert dat de Diensten strikt conform de heersende wetgeving worden geleverd. CVW garandeert uitdrukkelijk dat de Diensten geleverd worden in strikte conformiteit met de heersende regelgeving betreffende bescherming van de privacy, inclusief de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (2016/679), en de regelgeving betreffende arbeidsbemiddeling,. Deze garanties zijn limitatief, tot zover maximaal bij wet toegestaan, en er zijn geen andere expliciete of impliciete garanties of voorwaarden zoals inzake verhandelbaarheid of geschiktheid van de Diensten voor een bepaald doel.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De websites van CVW, inclusief de teksten, structuur, lay-out, grafische componenten, presentatie, namen, tekens, logo's, software alsook alle andere elementen op de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan CVW, haar leveranciers of partners. We laten u deze inhoud alleen lezen en downloaden voor uw individuele, persoonlijke en niet-commerciële wervingsbehoeften. Elke reproductie en elke openbare mededeling van de website, inclusief de bovengenoemde elementen, is verboden zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van CVW. De methodologie, het relatiemodel en de architectuur van CVW inclusief de diensten die CVW levert aan kandidaten en bedrijven zoals mogelijk gemaakt in het kandidatenportaal en het klantenportaal op www.CVW.com zijn onderworpen aan een wereldwijd patent. (WO/2006/006041 – PCT/IB2005/001892 (Inge GEERDENS – Priority 01.07.2004 – 60/584,900).

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CVW is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verloren inkomsten of verloren winsten) noch zal CVW aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade die direct of indirect wordt veroorzaakt door eender welke daad van onachtzaamheid of nalatigheid of misdraging van de werknemers, onafhankelijke consultants of (onder)aannemers van de Klant bij het gebruik van het systeem.

CVW is verantwoordelijk voor de levering van de Diensten en de toegang daartoe, maar zodra deze Diensten worden geleverd, wijst CVW elke aansprakelijkheid af voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat ervan wordt gemaakt, tenzij bepaalde schade opzettelijk of frauduleus door CVW zou zijn veroorzaakt. CVW kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit een onderbreking van diensten die door derden worden geleverd, zoals backbone en / of energieleveranciers of elke andere partij. Behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, is de maximale totale aansprakelijkheid van CVW als gevolg van een schending van enige verplichtingen van CVW jegens de Klant beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant in de maand voorafgaand aan de schending voor de Diensten heeft betaald. Onverminderd het voorgaande, geeft het niet beschikbaar zijn van de Diensten alleen aanleiding tot schadevergoeding voor zover CVW door de Klant op de hoogte is gesteld van het niet beschikbaar zijn van dergelijke Diensten door middel van e-mail of enige andere vorm van correspondentie binnen 48 uur na deze onbeschikbaarheid.

ARTICLE 10: ONTBINDING

CVW NV behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Klant de toegang tot het systeem te ontzeggen na niet betaling voor de Diensten of na inbreuk van de Klant tegen eender welke contractuele verplichting. Eender welke onderbreking van de Diensten, ten gevolge van onderhoud of om een andere reden, geeft de Klant niet het recht om zijn eigen verplichtingen op te schorten. CVW mag de overeenkomst beëindigen door eenvoudige kennisgeving of via aangetekende brief, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, indien de Klant nalaat om een contractuele wanprestatie binnen de 5 werkdagen na erover op de hoogte gesteld te zijn door CVW, te remediëren. De Klant kan de overeenkomst beëindigen door eenvoudige kennisgeving of via aangetekende brief, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, indien de Diensten onbeschikbaar waren gedurende een totale periode van meer dan 3 maanden (gerekend op jaarbasis). Na het aflopen van het contract tussen de Klant en CVW heeft de Klant een (1) maand de tijd om CVW los te koppelen van hun website. Indien deze afkoppeling niet binnen deze periode heeft plaatsgevonden zonder verdere feedback van de Klant naar CVW toe, behoudt CVW het recht om de prijs van een jaarcontract in rekening te brengen voor de gedane kosten in opvolging van kandidaten en andere communicaties.

ARTIKEL 11: PRIJZEN EN BETALINGSTERMIJNEN

De prijzen verschuldigd voor de Diensten zijn betaalbaar in onmiddellijk beschikbare fondsen aan CVW op of vóór de dertigste (30e) kalenderdag van elke periode waarvoor een dergelijk bedrag verschuldigd is. In geval van niet (-tijdige) betaling zijn de bepalingen van de Belgische wet van 2 augustus 2002, zoals gewijzigd, van toepassing.

ARTIKEL 12: GARANTIES

Elke partij vrijwaart de andere partij en haar bestuurders, werkgevers en agenten voor alle claims, vervolgingen of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en administratieve kosten, die worden of kunnen worden veroorzaakt door een schending van deze overeenkomst.

ARTIKEL 13: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tijdens het gebruik van de Diensten, zou het kunnen dat u toegang verkrijgt tot bepaalde confidentiële-, , beroepsgeheime handels- of technische informatie die CVW toebehoort in de uitvoering van en in verband met de Diensten (“Confidentiële Informatie”). De Klant verklaart zich akkoord de vertrouwelijkheid te handhaven van alle Confidentiële Informatie die hem in verband met de Overeenkomst bereikt en zal deze nooit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CVW openbaar maken of beschikbaar stellen aan eender welke persoon, dan nodig in de uitvoering van de eigen verplichtingen in deze Overeenkomst. De verplichtingen in dit artikel zullen het einde van de overeenkomst tussen partijen overleden tot en met 5 jaar na het einde van zulk einde. CVW behoudt op elk ogenblik alle rechten en eigendom aangaande deze vertrouwelijke informatie.

ARTIKEL 14: PRIVACY

CVW garandeert dat het CVW-platform voldoet aan de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake privacybescherming en de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening van 27 april 2016 (2016/679) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via dit platform. Alle privacykwesties worden behandeld in ons privacybeleid en gegevensverwerkingsovereenkomst (addendum bij deze algemene voorwaarden).

De Klant is zich bewust van het feit dat door het platform te gebruiken, hij de enige verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) is van de persoonsgegevens die via het platform worden verwerkt en dat CVW optreedt als een verwerker in dit opzicht. In alle gevallen waarin CVW de controller is en de kandidaten hun recht uitoefenen om hun persoonlijke gegevens te verwijderen bij CVW, zal CVW de Klant via een e-mail aan de contactpersoon van de Klant informeren, waarna de actie zal worden uitgevoerd ten vroegste 48 uur na het informeren van de Klant. In alle gevallen waarin de Klant de controller is, zal CVW alle vragen en/of klachten van kandidaten doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de verdere opvolging rechtstreeks met de kandidaat volgens zijn eigen privacybeleid. De Klant wordt erop gewezen dat alle rapporten die via het platform worden gegenereerd (o.a. diegene die persoonlijke gegevens bevatten) na 4 maanden automatisch worden verwijderd.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

Geen enkele partij is aansprakelijk voor eender welke vertraging of onmogelijkheid om zijn verplichtingen onder de overeenkomst na te komen als zulks het gevolg is van overmacht. Voor deze Algemene Voorwaarden vallen onder overmacht, alle omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de redelijke controle of wil vallen van een partij, wel of niet te voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst werd aangegaan, ten gevolge waarvan niet redelijk kan worden vereist dat een partij zijn verplichtingen nakomt. Zulke omstandigheden of gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot: natuurrampen, overheids- of autoriteitsbepalingen, brand, overstroming, explosie, nationale staking, leveranciersstaking of onbeschikbaarheid van leveranciersdiensten, sociale conflicten, opstand, oorlog en internationaal terrorisme.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - RECHTSPRAAK

Elk geschil dat zich voordoet in verband met deze Algemene Voorwaarden en dat niet kan worden opgelost door onderhandeling tussen de Partijen of hun vertegenwoordigers, zal worden beslecht volgens het Arbitragereglement van CEPANI, door een of meer arbiters die volgens deze regels zijn aangesteld. De arbitrageprocedure wordt beheerst door het recht van het land van de maatschappelijke zetel van de Klant.

ARTIKEL 17: DEELBAARHEID

Indien eender welke bepaling in de Overeenkomst ongeldig, onafdwingbaar of onwettelijk wordt bevonden om een bepaalde reden, blijft het geheel van de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht op die ene bepaling na die als geamendeerd of vernietigd zal worden beschouwd.

ARTIKEL 18: GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Geen enkel nalaten of vertraging door een Partij in de uitoefening van enig verhaal, recht of privilege onder deze Algemene Voorwaarden zal gelden als een verklaring van afstand van zulk verhaal, recht of privilege, noch zal zulk een handeling door eender welke partij een verklaring van afstand vormen van enig daaropvolgend verzuim, inbreuk, machtiging of privilege.

ARTIKEL 19: VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en heeft voorrang op elke voorafgaande of gelijktijdige overeenkomst, representatie of garantie, geschreven of mondeling, aangaande het onderwerp van deze overeenkomst.